Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:vkp:zvedejneni

Toto je starší verze dokumentu!


Zveřejňování závěrečných prací

Dle ustanovení § 47 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, v platném znění, platí, že odevzdáním Vaší práce souhlasíte s jeho zveřejněním bez ohledu na výsledek obhajoby.

Bližší podmínky upravuje čl. 7 pokynu děkan č. 7/2018 pro úpravy, zveřejňování a ukládání vysokoškolských kvalifikačních prací

(1) Na základě ustanovení § 47, písm. b), odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) platí, že odevzdáním práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle citovaného zákona, bez ohledu na výsledek obhajoby.
(2) Z uvedeného důvodu jsou závěrečné práce vč. posudků oponentů a včetně záznamu o průběhu a výsledku obhajoby zveřejněny, a to pouze prezenčně ve studovně Univerzitní knihovny, pracoviště Karviná a ve studovně Střední školy hotelnictví a služeb a Vyšší odborné škole, Opava (dále jen SŠHS a HŠ Opava).
(3) Závěrečné práce jsou prezenčně zveřejňovány v písemné i elektronické podobě v úředních hodinách studovny Univerzitní knihovny, pracoviště Karviná a studovny SŠHS a HŠ Opava.
(4) Žadatel o zpřístupnění závěrečné práce je povinen předložit písemnou žádost na příslušném formuláři „Žádost o zpřístupnění závěrečné práce“ pověřenému pracovníkovi studovny Univerzitní knihovny, pracoviště Karviná nebo pracovníkovi sekretariátu SŠHS a HŠ Opava nejméně čtyři dny předem (dle Pravidel o způsobu zveřejňování závěrečných prací Slezské univerzity v Opavě ze dne 4. 10. 2006).
(5) Formulář žádosti je k dispozici ve studovně Univerzitní knihovny, pracoviště Karviná a na sekretariátě SŠHS a HŠ Opava; v elektronickém informačním panelu (vedle vrátnice v hlavní budově SU OPF); je také zpřístupněn na webových stránkách fakulty.
(6) Pokud žadatel zřad veřejnosti pořizuje rozmnoženinu, je povinen uhradit finanční částku pověřenému pracovníkovi studovny Univerzitní knihovny, pracoviště Karviná nebo pracovníkovi sekretariátu SŠHS a HŠ Opava ve výši, která je stanovena ceníkem služeb SU OPF (ceník je zveřejněn ve studovně Univerzitní knihovny, pracoviště Karviná a studovně SŠHS a HŠ Opava). Studenti SU OPF rozmnoženiny hradí kopírovací kartou vydanou fakultou.
(7) Pokud závěrečná práce obsahuje údaje, které podléhají utajovaným skutečnostem např. obchodnímu tajemství apod., tyto údaje znečitelní v jednom originále závěrečné práce, která je určena ke zveřejnění ve studovně a také je znečitelní v elektronické podobě ve formátu pdf.

student/vkp/zvedejneni.1552041172.txt.gz · Poslední úprava: 2019/03/08 11:32 autor: jan0008