Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:vkp:zvedejneni

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
student:vkp:zvedejneni [2014/06/13 09:42]
kucerova vytvořeno
student:vkp:zvedejneni [2020/04/17 16:08] (aktuální)
jan0008
Řádek 1: Řádek 1:
-<WRAP safety>​====== Zveřejňování závěrečných prací ======</​WRAP>​+<WRAP safety> 
 +====== Zveřejňování závěrečných prací ====== 
 +</​WRAP>​
  
-Dle ustanovení ​Zákona ​č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, v platném znění, ​§ 47 písm. b) platí, že **odevzdáním** Vaší práce ​**souhlasíte s jeho zveřejněním** bez ohledu na výsledek obhajoby. ​+Dle ustanovení ​§ 47 písm. b) zákona ​č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, v platném znění, platí, že **odevzdáním Vaší práce souhlasíte s jeho zveřejněním bez ohledu na výsledek obhajoby.** 
  
-Závěrečná práce je prezenčně zveřejňována v písemné i elektronické podobě ve studovně Univerzitní knihovny, pracoviště Karviná (příp. ve studovně Střední školy hotelnictví a služeb a Vyšší odborné škole, Opava) +Bližší ​podmínky upravuje čl. 7 [[https://​www.slu.cz/​opf/​cz/​file/​cul/​68502ca7-c7ee-440b-a3e0-b2ddcf1d52ec|pokynu děkana č. 02/2020 Úpravyzveřejňování a ukládání ​závěrečných prací (zveřejněno 30.03.2020)]]
- +
-Pokud závěrečná práce obsahuje údajekteré podléhají utajovaným skutečnostem,​ např. obchodnímu tajemství apod., tyto údaje znečitelněte v jednom originále ​závěrečné práce, která je určena ke zveřejnění, a také je znečitelněte v elektronické podobě ve formátu pdf.+
  
 +//
 +1) Na základě ustanovení § 47, písm. b), odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách
 +a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) platí, že odevzdáním ZP autor
 +souhlasí se zveřejněním své ZP, bez ohledu na výsledek obhajoby.\\
 +2) Z uvedeného důvodu jsou ZP včetně posudků oponentů a včetně záznamu o průběhu a výsledku
 +obhajoby zveřejněny,​ a to pouze prezenčně ve studovně Univerzitní knihovny, pracoviště Karviná.\\
 +3) ZP jsou prezenčně zveřejňovány v písemné i elektronické podobě v úředních hodinách studovny
 +Univerzitní knihovny, pracoviště Karviná.\\
 +4) Plné texty ZP, u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků oponentů a záznamu o průběhu
 +a výsledku obhajob, které studenti (autoři ZP) odevzdali do 31. srpna 2019, se zveřejňují
 +v elektronické formě prostřednictvím Repozitáře závěrečných kvalifikačních prací na webové
 +adrese zkp.slu.cz. Repozitář je přístupný na počítačích v Univerzitní knihovně a dále na intranetu
 +univerzity po přihlášení platnými přihlašovacími údaji. ZP po obhajobě odevzdané studenty
 +počínaje 1. září 2019 jsou nevýdělečně zveřejněny včetně posudků oponentů, záznamu o průběhu
 +obhajoby a jejího výsledku v elektronické verzi v archivu IS SU na stránce https://​is.slu.cz/​thesis/​.\\
 +5) Žadatel o zpřístupnění tištěné verze ZP je povinen vyplnit písemnou žádost na příslušném
 +formuláři „Žádost o zpřístupnění závěrečné práce“ a tuto předat pověřenému pracovníkovi
 +studovny Univerzitní knihovny, pracoviště Karviná.\\
 +6) Formulář žádosti je k dispozici ve studovně Univerzitní knihovny, pracoviště Karviná a je také
 +zpřístupněn na webových stránkách fakulty.\\
 +7) Pokud žadatel z řad veřejnosti pořizuje rozmnoženinu,​ je povinen uhradit finanční částku pověřenému
 +pracovníkovi studovny Univerzitní knihovny, pracoviště Karviná ve výši, která je stanovena
 +ceníkem služeb SU OPF (ceník je zveřejněn ve studovně Univerzitní knihovny, pracoviště Karviná).
 +Studenti SU OPF rozmnoženiny hradí kopírovací kartou vydanou fakultou.\\
 +8) Pokud ZP obsahuje údaje, které podléhají utajovaným skutečnostem např. obchodnímu tajemství
 +apod., tyto údaje autor ZP znečitelní v jednom originále ZP, která je určena ke zveřejnění ve studovně
 +a také je znečitelní v elektronické podobě ve formátu pdf.\\
 +//
student/vkp/zvedejneni.1402645370.txt.gz · Poslední úprava: 2014/06/13 09:42 (upraveno mimo DokuWiki)