Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:vkp:zvedejneni

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
student:vkp:zvedejneni [2017/03/14 11:21]
kucerova
student:vkp:zvedejneni [2020/04/17 16:08]
jan0008
Řádek 5: Řádek 5:
 Dle ustanovení § 47 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, v platném znění, platí, že **odevzdáním Vaší práce souhlasíte s jeho zveřejněním bez ohledu na výsledek obhajoby.** ​ Dle ustanovení § 47 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, v platném znění, platí, že **odevzdáním Vaší práce souhlasíte s jeho zveřejněním bez ohledu na výsledek obhajoby.** ​
  
-Bližší podmínky upravuje čl. 7 [[https://intranet.slu.cz/int/opf/platne-vnitrni-normy-opf/pokyny-dekana/pokyny-dekana/PD-2015-07|pokynu děkan č. 7/2015 pro úpravy, zveřejňování a ukládání ​ +Bližší podmínky upravuje čl. 7 [[https://www.slu.cz/​opf/​cz/file/cul/68502ca7-c7ee-440b-a3e0-b2ddcf1d52ec|pokynu děkana č. 02/2020 Úpravy, zveřejňování a ukládání ​závěrečných prací ​(zveřejněno 30.03.2020)]]
-vysokoškolských kvalifikačních prací]]+
  
-//(1) Na základě ustanovení § 47, písm. b), odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách  +// 
-a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) platí, že odevzdáním ​práce ​autor  +1) Na základě ustanovení § 47, písm. b), odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách 
-souhlasí se zveřejněním své práce podle citovaného zákona, bez ohledu na výsledek obhajoby.\\ +a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) platí, že odevzdáním ​ZP autor 
-(2) Z uvedeného důvodu jsou závěrečné práce ​posudků oponentů a včetně záznamu o průběhu ​ +souhlasí se zveřejněním své ZP, bez ohledu na výsledek obhajoby.\\ 
-a výsledku obhajoby zveřejněny,​ a to pouze prezenčně ve studovně Univerzitní knihovny, pracoviště Karviná ​a ve studovně Střední školy hotelnictví a služeb a Vyšší odborné škole, Opava (dále jen SŠHS a HŠ Opava).\\ +2) Z uvedeného důvodu jsou ZP etně posudků oponentů a včetně záznamu o průběhu a výsledku 
-(3) Závěrečné práce ​jsou prezenčně zveřejňovány v písemné i elektronické podobě v úředních ​ +obhajoby zveřejněny,​ a to pouze prezenčně ve studovně Univerzitní knihovny, pracoviště Karviná.\\ 
-hodinách studovny Univerzitní knihovny, pracoviště Karviná a studovny SŠHS HŠ Opava. \\ +3) ZP jsou prezenčně zveřejňovány v písemné i elektronické podobě v úředních hodinách studovny 
-(4) Žadatel o zpřístupnění ​závěrečné práce ​je povinen ​předložit ​písemnou žádost na příslušném  +Univerzitní knihovny, pracoviště Karviná.\\ 
-formuláři „Žádost o zpřístupnění závěrečné práce“ pověřenému pracovníkovi studovny Univerzitní ​ +4) Plné texty ZP, u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků oponentů ​záznamu o průběhu 
-knihovny, pracoviště Karviná ​nebo pracovníkovi sekretariátu SŠHS a HŠ Opava nejméně čtyři dny  +výsledku obhajob, které studenti (autoři ZP) odevzdali do 31. srpna 2019, se zveřejňují 
-předem (dle Pravidel o způsobu zveřejňování závěrečných prací Slezské univerzity v Opavě ze dne  +v elektronické formě prostřednictvím Repozitáře závěrečných kvalifikačních prací na webové 
-4. 10. 2006). \\ +adrese zkp.slu.cz. Repozitář je přístupný na počítačích v Univerzitní knihovně a dále na intranetu 
-(5) Formulář žádosti je k dispozici ve studovně Univerzitní knihovny, pracoviště Karviná a na  +univerzity po přihlášení platnými přihlašovacími údaji. ZP po obhajobě odevzdané studenty 
-sekretariátě SŠHS a HŠ Opava; v elektronickém informačním panelu (vedle vrátnice v hlavní budově SU OPF); je také zpřístupněn na webových stránkách fakulty.\\ +počínaje 1. září 2019 jsou nevýdělečně zveřejněny včetně posudků oponentů, záznamu o průběhu 
-(6) Pokud žadatel zřad veřejnosti pořizuje rozmnoženinu,​ je povinen uhradit finanční částku ​ +obhajoby a jejího výsledku v elektronické verzi v archivu IS SU na stránce https://​is.slu.cz/​thesis/​.\\ 
-pověřenému pracovníkovi studovny Univerzitní knihovny, pracoviště Karviná ​nebo pracovníkovi  +5) Žadatel o zpřístupnění ​tištěné verze ZP je povinen ​vyplnit ​písemnou žádost na příslušném 
-sekretariátu SŠHS a HŠ Opava ve výši, která je stanovena ceníkem služeb SU OPF (ceník je zveřejněn ve studovně Univerzitní knihovny, pracoviště Karviná ​a studovně SŠHS a HŠ Opava). Studenti SU OPF rozmnoženiny hradí kopírovací kartou vydanou fakultou. \\ +formuláři „Žádost o zpřístupnění závěrečné práce“ ​a tuto předat ​pověřenému pracovníkovi 
-(7) Pokud závěrečná práce ​obsahuje údaje, které podléhají utajovaným skutečnostem např. ​ +studovny Univerzitní knihovny, pracoviště Karviná.\\ 
-obchodnímu tajemství apod., tyto údaje znečitelní v jednom originále ​závěrečné práce, která je určena ke zveřejnění ve studovně a také je znečitelní v elektronické podobě ve formátu pdf.+6) Formulář žádosti je k dispozici ve studovně Univerzitní knihovny, pracoviště Karviná a je také 
 +zpřístupněn na webových stránkách fakulty.\\ 
 +7) Pokud žadatel z řad veřejnosti pořizuje rozmnoženinu,​ je povinen uhradit finanční částku pověřenému 
 +pracovníkovi studovny Univerzitní knihovny, pracoviště Karviná ve výši, která je stanovena 
 +ceníkem služeb SU OPF (ceník je zveřejněn ve studovně Univerzitní knihovny, pracoviště Karviná). 
 +Studenti SU OPF rozmnoženiny hradí kopírovací kartou vydanou fakultou.\\ 
 +8) Pokud ZP obsahuje údaje, které podléhají utajovaným skutečnostem např. obchodnímu tajemství 
 +apod., tyto údaje ​autor ZP znečitelní v jednom originále ​ZP, která je určena ke zveřejnění ve studovně 
 +a také je znečitelní v elektronické podobě ve formátu pdf.\\
 // //
student/vkp/zvedejneni.txt · Poslední úprava: 2020/04/17 16:08 autor: jan0008