Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:vkp:zvedejneni

Zveřejňování závěrečných prací

Dle ustanovení § 47 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, v platném znění, platí, že odevzdáním Vaší práce souhlasíte s jeho zveřejněním bez ohledu na výsledek obhajoby.

Bližší podmínky upravuje čl. 7 pokynu děkana č. 02/2020 Úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací (zveřejněno 30.03.2020)

1) Na základě ustanovení § 47, písm. b), odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) platí, že odevzdáním ZP autor souhlasí se zveřejněním své ZP, bez ohledu na výsledek obhajoby.
2) Z uvedeného důvodu jsou ZP včetně posudků oponentů a včetně záznamu o průběhu a výsledku obhajoby zveřejněny, a to pouze prezenčně ve studovně Univerzitní knihovny, pracoviště Karviná.
3) ZP jsou prezenčně zveřejňovány v písemné i elektronické podobě v úředních hodinách studovny Univerzitní knihovny, pracoviště Karviná.
4) Plné texty ZP, u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků oponentů a záznamu o průběhu a výsledku obhajob, které studenti (autoři ZP) odevzdali do 31. srpna 2019, se zveřejňují v elektronické formě prostřednictvím Repozitáře závěrečných kvalifikačních prací na webové adrese zkp.slu.cz. Repozitář je přístupný na počítačích v Univerzitní knihovně a dále na intranetu univerzity po přihlášení platnými přihlašovacími údaji. ZP po obhajobě odevzdané studenty počínaje 1. září 2019 jsou nevýdělečně zveřejněny včetně posudků oponentů, záznamu o průběhu obhajoby a jejího výsledku v elektronické verzi v archivu IS SU na stránce https://is.slu.cz/thesis/.
5) Žadatel o zpřístupnění tištěné verze ZP je povinen vyplnit písemnou žádost na příslušném formuláři „Žádost o zpřístupnění závěrečné práce“ a tuto předat pověřenému pracovníkovi studovny Univerzitní knihovny, pracoviště Karviná.
6) Formulář žádosti je k dispozici ve studovně Univerzitní knihovny, pracoviště Karviná a je také zpřístupněn na webových stránkách fakulty.
7) Pokud žadatel z řad veřejnosti pořizuje rozmnoženinu, je povinen uhradit finanční částku pověřenému pracovníkovi studovny Univerzitní knihovny, pracoviště Karviná ve výši, která je stanovena ceníkem služeb SU OPF (ceník je zveřejněn ve studovně Univerzitní knihovny, pracoviště Karviná). Studenti SU OPF rozmnoženiny hradí kopírovací kartou vydanou fakultou.
8) Pokud ZP obsahuje údaje, které podléhají utajovaným skutečnostem např. obchodnímu tajemství apod., tyto údaje autor ZP znečitelní v jednom originále ZP, která je určena ke zveřejnění ve studovně a také je znečitelní v elektronické podobě ve formátu pdf.

student/vkp/zvedejneni.txt · Poslední úprava: 2020/04/17 16:08 autor: jan0008