Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:vkp:odevzdani

Toto je starší verze dokumentu!


Odevzdání BP/DP a posudků

Včasné a řádné odevzdání BP/DP je nutnou podmínkou nejen pro přistoupení ke státní závěrečné zkoušce, ale také k možnosti plnit studijní povinnosti (zkoušky či zápočty) v předtermínu.

Vyplnění údajů v IS/STAG

Kdykoliv během zpracování VKP, nejpozději však týden před jejím odevzdáním musí student vyplnit na portále IS/STAG „Formulář na doplnění údajů o kvalifikační práci“ dle Návodu na zadávání VKP.

Odevzdání BP/DP v tištěné podobě

Tištěná verze BP/DP se odevzdává ve dvou výtiscích svázaných v tvrdých deskách referentce příslušné katedry, jejímž členem je vedoucí práce.
Termín odevzdání se řídí Harmonogramem akademického roku. Odevzdání bakalářské/diplomové práce po stanoveném termínu může ve výjimečných případech (např. hospitalizace) povolit pouze děkan fakulty na základě řádně odůvodněné písemné žádosti studenta doložené příslušnými důkazy a souhlasného stanoviska vedoucího práce.
V termínu odevzdání BP/DP student odevzdává na příslušné katedře také Údaje o oponentovi bakalářské/diplomové práce.

Odevzdání BP/DP v elektronické podobě

Současně s odevzdáním tištěné práce student vloží svou závěrečnou práci do IS/STAG ve formátu pdf (text nesmí být uzamčen heslem). Elektronická forma musí být shodná s tištěnou verzí). Soubor .pdf musí mít následující tvar: OPF_Prace_Rok_Zkraceny_nazev_Prijmeni_Jmeno.pdf (pozn. jednotlivé identifikační atributy musí být odděleny podtržítkem a v názvu souboru se nesmí vyskytovat česká diakritika..

Příklady:
OPF_B_07_Marketingovy_plan_hotelu_Novak_Jiri.pdf, OPF_D_08_Prodejni_program_hotelu_Stach_Jan.pdf)

Pokud referentka katedry kontrolou zjistí nedostatky nebo neúplné vyplnění údajů o BP/DP, studenta o tom informuje a vyžádá si neprodleně jejich odstranění. V případě, že student nebude respektovat pokyny referentky katedry, má se za to, že student práci neodevzdal.

Odevzdání posudků vedoucího práce a oponenta

Student odevzdá posudky a údaje o oponentovi (vyplněné elektronicky, nikoliv ručně) vše ve dvou vyhotoveních na příslušnou katedru v termínu dle aktuálního Harmonogramu akademického roku. Potřebné tiskopisy jsou studentům k dispozici ve Formulářích SZZ.

Minimální požadavky na externího oponenta BP/DP

  1. Úplné vysokoškolské vzdělání (Ing., Mgr.)
  2. Minimální délka praxe 2 roky v oboru vázaném na téma BP/DP

Bližší informace a termíny realizace SZZ jsou aktualizovány pro každý akademický rok v dokumentu Podmínky realizace státních závěrečných zkoušek SU OPF.

Odevzdání BP/DP ve slovenském jazyce

Studijním jazykem v akreditovaných programech je čeština a v tomto jazyce se tedy odevzdávají veškeré práce.

Na základě ustanovení čl. 9 odst. 3 mezinárodní smlouvy č. 142/2001 Sb.m.s., mohou občané Slovenské republiky při plnění studijních povinností místo českého jazyka používat jazyk slovenský.

Závěrečnou práci můžete vypracovat a odevzdat ve slovenštině bez předchozích žádostí a souhlasů.

student/vkp/odevzdani.1552039542.txt.gz · Poslední úprava: 2019/03/08 11:05 autor: jan0008