Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:vkp:odevzdani

Toto je starší verze dokumentu!


====== Odevzdání BP/DP a posudků======

Včasné a řádné odevzdání BP/DP je nutnou podmínkou nejen pro přistoupení ke státní závěrečné zkoušce, ale také k možnosti plnit studijní povinnosti (zkoušky či zápočty) v předtermínu.

Vyplnění údajů v IS/STAG

Kdykoliv během zpracování VKP, nejpozději však týden před jejím odevzdáním musí student vyplnit na portále IS/STAG „Formulář na doplnění údajů o kvalifikační práci“ dle Návodu na zadávání VKP.

Odevzdání BP/DP v tištěné podobě

Tištěná verze BP/DP se odevzdává ve dvou výtiscích svázaných v tvrdých deskách referentce příslušné katedry, jejímž členem je vedoucí práce.
Termín odevzdání se řídí Harmonogramem akademického roku. Odevzdání bakalářské práce po stanoveném termínu může ve výjimečných případech (např. hospitalizace) povolit pouze děkan fakulty na základě řádně odůvodněné písemné žádosti studenta doložené příslušnými důkazy a souhlasného stanoviska vedoucího práce.
V termínu odevzdání BP/DP student odevzdává na příslušné katedře také Údaje o oponentovi bakalářské/diplomové práce.

Odevzdání BP/DP v elektronické podobě

Současně s odevzdáním tištěné práce student vloží svou závěrečnou práci do IS/STAG ve formátu pdf (text nesmí být uzamčen heslem). Elektronická forma musí být shodná s tištěnou verzí). Soubor .pdf musí mít následující tvar: OPF_Prace_Rok_Zkraceny_nazev_Prijmeni_Jmeno.pdf (pozn. jednotlivé identifikační atributy musí být odděleny podtržítkem a v názvu souboru se nesmí vyskytovat česká diakritika..

Příklady:
OPF_B_07_Marketingovy_plan_hotelu_Novak_Jiri.pdf, OPF_D_08_Prodejni_program_hotelu_Stach_Jan.pdf)

Pokud referentka katedry kontrolou zjistí nedostatky nebo neúplné vyplnění údajů o BP/DP, studenta o tom informuje a vyžádá si neprodleně jejich odstranění. V případě, že student nebude respektovat pokyny referentky katedry, má se za to, že student práci neodevzdal.

Odevzdání posudků vedoucího práce a oponenta

Student odevzdá na příslušnou katedru v termínu stanoveném pro daný akademický rok také dvě vyhotovení posudků vedoucího práce a oponenta. Potřebné tiskopisy jsou studentům k dispozici na Intranetu SU OPF.

Bližší informace a termíny realizace SZZ jsou aktualizovány pro každý akademický rok v dokumentu Podmínky realizace státních závěrečných zkoušek SU OPF.

student/vkp/odevzdani.1409658644.txt.gz · Poslední úprava: 2014/09/02 13:50 (upraveno mimo DokuWiki)