Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:vkp:odevzdani

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
student:vkp:odevzdani [2014/06/13 09:38]
kucerova vytvořeno
student:vkp:odevzdani [2019/03/08 11:30] (aktuální)
jan0008
Řádek 1: Řádek 1:
-<WRAP safety>​====== Odevzdání BPDP ======</​WRAP>​+<WRAP safety> 
 +====== Odevzdání BP/DP a posudků====== 
 +</​WRAP>​
  
-Před odevzdáním ​závěrečné ​práce doplňte ​IS STAG/Moje studium/​Kvalifikační práce potřebné údaje dle [[http://​uit.opf.slu.cz/​dokuwiki/​student|Návodu na zadávání VKP]].+Včasné a řádné odevzdání BP/DP je nutnou podmínkou nejen pro přistoupení ke státní ​závěrečné ​zkoušce, ale také k možnosti plnit studijní povinnosti (zkoušky či zápočty) ​předtermínu 
  
-===== Odevzádní BP, DP =====+===== Vyplnění údajů v IS/​STAG ​===== 
 +Kdykoliv během zpracování VKP, **nejpozději však týden před jejím odevzdáním** musí student vyplnit na portále IS/STAG „Formulář na doplnění údajů o kvalifikační práci“ dle [[https://​uit.opf.slu.cz/​_media/​stag/​zadavani_bakalarskych_a_diplomovych_praci_do_is_stag.pdf|Návodu na zadávání VKP]].
  
-<wrap em>termínu stanoveném ​Harmonogramem akademického roku musí být odevzdáno:</wrap>+===== Odevzdání BP/DP tištěné podobě ===== 
 +**Tištěná verze** BP/DP se odevzdává ve **dvou výtiscích** svázaných v tvrdých deskách referentce příslušné katedry, jejímž členem je vedoucí práce.\\ 
 +**Termín odevzdání** se řídí [[https://​www.slu.cz/​opf/​cz/​harmonogrammenu|Harmonogramem akademického roku]]. Odevzdání bakalářské/​diplomové práce po stanoveném termínu může ve výjimečných případech (např. hospitalizace) povolit pouze děkan fakulty na základě řádně odůvodněné písemné žádosti studenta doložené příslušnými důkazy a souhlasného stanoviska vedoucího práce.\\ 
 +V termínu odevzdání BP/DP student odevzdává na příslušné katedře také  **[[https://​www.slu.cz/​file/​cul/​67174a6a-a078-4079-bf4b-77c8a5bf93ac|Údaje o oponentovi bakalářské/​diplomové práce]]**. ​
  
-  *  <wrap em>​písemná forma:</wrap> ve **dvou výtiscích** svázaných ​tvrdých deskách referentce příslušné katedry, jejímž členem je vedoucí Vaší práce  +===== Odevzdání BP/DP elektronické podobě ​ ===== 
-  * <wrap em>​elektronická forma:</wrap> ​ve formátu pdf, na CD  ​(elektronická ​forma musí být shodná s tištěnou verzí) ​  +Současně s odevzdáním tišné práce student vloží svou závěrečnou práci do IS/STAG ve formátu pdf (text nesmí být uzamčen heslem). Elektronická ​forma musí být shodná s tištěnou verzí). ​Soubor ​.pdf musí mít následující tvar: // 
-  * <wrap em>​formulář</​wrap>​ [[https://​intranet.slu.cz/int/opf/​studium/​studenti/​statni-zaverecne-zkousky|Údaje o oponentovi bakalářské/​diplomové práce]].  +OPF_Prace_Rok_Zkraceny_nazev_Prijmeni_Jmeno.pdf (pozn. jednotlivé identifikační atributy musí být odděleny podtržítkem a v názvu souboru se nesmí vyskytovat česká diakritika.. //
-  +
-===== Vložení BP, DP do IS/STAG =====+
  
-Současně vložte svou závěrečnou práci do IS STAG ve formátu pdf ve tvaru:  +<WRAP todo 100%>
- +
-OPF_Prace_Rok_Zkraceny_nazev_Prijmeni_Jmeno.pdf (text nesmí být uzamčen heslem). V názvu souboru se nesmí vyskytovat česká diakritika.  +
- +
-<​WRAP ​left todo 80%>+
 **Příklady:​**\\ **Příklady:​**\\
 OPF_B_07_Marketingovy_plan_hotelu_Novak_Jiri.pdf, ​ OPF_B_07_Marketingovy_plan_hotelu_Novak_Jiri.pdf, ​
Řádek 23: Řádek 23:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
-\\ \\ \\ \\ \\ \\ +Pokud referentka katedry kontrolou zjistí nedostatky nebo neúplné vyplnění údajů o BP/DP,  
 +studenta o tom informuje a vyžádá si neprodleně jejich odstranění. V případě, že student nebude  
 +respektovat pokyny referentky katedry, **má se za to, že student práci neodevzdal**. 
 +  
 +===== Odevzdání posudků vedoucího práce a oponenta ===== 
 +Student odevzdá posudky a údaje o oponentovi (vyplněné elektronicky,​ nikoliv ručně) vše ve dvou vyhotoveních na příslušnou katedru v termínu dle aktuálního Harmonogramu akademického roku. 
 + ​Potřebné tiskopisy jsou studentům k dispozici ve [[student:​szz:​form|Formulářích SZZ]]. 
 + 
 +===== Minimální požadavky na externího oponenta BP/DP   ​===== 
 + 
 +  - Úplné vysokoškolské vzdělání (Ing., Mgr.) 
 +  - Minimální délka praxe 2 roky v oboru vázaném na téma BP/DP 
 + 
 +<WRAP center info 100%> 
 +Bližší informace a termíny realizace SZZ jsou aktualizovány pro každý akademický rok v dokumentech Podmínky realizace státních závěrečných zkoušek SU OPF pro [[http://​www.slu.cz/​file/​cul/​d54c27c7-ef10-47ad-83d5-727beac60ea0|bakalářské studium]] a [[http://​www.slu.cz/​file/​cul/​bb0d9875-b375-4ee6-8223-d12f2683d6da|nav. magisterské studium]] zveřejňováné pro každý kalendářní rok. 
 +</​WRAP>​ 
 + 
 +===== Odevzdání BP/DP ve slovenském jazyce ​  ​===== 
 + 
 +Studijním jazykem v akreditovaných programech je čeština a v tomto jazyce se tedy odevzdávají veškeré práce.  
 + 
 +Na základě ustanovení čl. 9 odst. 3 mezinárodní smlouvy č. 142/2001 Sb.m.s., mohou občané Slovenské republiky při plnění studijních povinností místo českého jazyka používat jazyk slovenský.  
 + 
 +<WRAP tip 100%> 
 +**Závěrečnou práci můžete vypracovat a odevzdat ve slovenštině bez předchozích žádostí a souhlasů.** 
 +</​WRAP>​
  
  
-===== Posudky vedoucího práce a oponenta ===== 
-  
-Oodevzdání v termínu stanoveném v dokumentu [[https://​intranet.slu.cz/​int/​opf/​studium/​statnice/​podminky-realizace-szz|Podmínky realizace státních závěrečných zkoušek SU OPF]]. 
  
student/vkp/odevzdani.1402645127.txt.gz · Poslední úprava: 2014/06/13 09:38 (upraveno mimo DokuWiki)