Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:vkp:odevzdani

Odevzdání BP/DP a posudků

Odevzdání BP/DP

Úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací se řídí Pokynem děkana, odkaz na vnitřní předpisy: Pokyny děkana (dokumenty jsou dostupné po přihlášení).

BP nebo DP odevzdává student v termínu stanoveném harmonogramem na příslušný akademický rok v elektronické podobě do IS SU v jednom z uvedených formátů: *.pdf, *.doc, *.docx nebo *.odt. (text nesmí být uzamčen heslem, zašifrován nebo jinak nečitelný).

Termín odevzdání BP/DP se řídí Harmonogramem akademického roku. Odevzdání BP/DP po stanoveném termínu může ve výjimečných případech (např. hospitalizace) povolit pouze děkan fakulty na základě řádně odůvodněné písemné žádosti studenta doložené příslušnými důkazy a souhlasného stanoviska vedoucího práce.

V termínu odevzdání BP/DP student odevzdává na příslušné katedře také ÚDAJE O OPONENTOVI BAKALÁŘSKÉ/DIPLOMOVÉ PRÁCE

student/vkp/odevzdani.txt · Poslední úprava: 2023/03/09 21:18 autor: jan0008