Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:vkp:odevzdani

Odevzdání BP/DP a posudků

Včasné a řádné odevzdání BP/DP je nutnou podmínkou nejen pro přistoupení ke státní závěrečné zkoušce, ale také k možnosti plnit studijní povinnosti (zkoušky či zápočty) v předtermínu.

Odevzdání BP/DP v elektronické podobě

Před odevzdáním tištěné verze student vloží do IS SU svou závěrečnou práci v jednom z uvedených formátů: *.pdf, *.doc, *.docx nebo *.odt (text nesmí být uzamčen heslem, zašifrován nebo jinak nečitelný). Elektronická forma musí být shodná s tištěnou verzí. Soubor musí mít následující tvar:
OPF_Typ prace_Rok_UCO_Prijmeni_Jmeno.pdf (pozn. jednotlivé identifikační atributy musí být odděleny podtržítkem a v názvu souboru se nesmí vyskytovat česká diakritika).

Současně musí student vyplnit potřebné údaje v IS SU v Archivu závěrečných prací. Bližší návod pro vyplnění lze nalézt v IS SU https://is.slu.cz/napoveda/student/prace.

Příklady:
OPF_B_2020_12345_Novak_Jan.pdf,
OPF_D_2020_54321_Stach_Jiri.pdf

Odevzdání BP/DP v tištěné podobě

Tištěná verze BP/DP se odevzdává ve dvou výtiscích svázaných v tvrdých deskách referentce příslušné katedry, jejímž členem je vedoucí práce.
Termín odevzdání se řídí Harmonogramem akademického roku. Odevzdání bakalářské/diplomové práce po stanoveném termínu může ve výjimečných případech (např. hospitalizace) povolit pouze děkan fakulty na základě řádně odůvodněné písemné žádosti studenta doložené příslušnými důkazy a souhlasného stanoviska vedoucího práce.
V termínu odevzdání BP/DP student odevzdává na příslušné katedře také Údaje o oponentovi bakalářské/diplomové práce.

Pokud referentka katedry kontrolou zjistí nedostatky nebo neúplné vyplnění údajů o BP/DP, studenta o tom informuje a vyžádá si neprodleně jejich odstranění. V případě, že student nebude respektovat pokyny referentky katedry, má se za to, že student práci neodevzdal.

Odevzdání posudků vedoucího práce a oponenta

Student odevzdá posudky a údaje o oponentovi (vyplněné elektronicky, nikoliv ručně) vše ve dvou vyhotoveních na příslušnou katedru v termínu dle aktuálního Harmonogramu akademického roku. Potřebné tiskopisy jsou studentům k dispozici ve Formulářích SZZ.

Minimální požadavky na externího oponenta BP/DP

  1. Úplné vysokoškolské vzdělání (Ing., Mgr.)
  2. Minimální délka praxe 2 roky v oboru vázaném na téma BP/DP

Bližší informace a termíny realizace SZZ jsou aktualizovány pro každý akademický rok v dokumentup Podmínky realizace k SZZ - bakalářské a nav. magisterské studium.

Odevzdání BP/DP ve slovenském jazyce

Studijním jazykem v akreditovaných programech je čeština a v tomto jazyce se tedy odevzdávají veškeré práce.

Na základě ustanovení čl. 9 odst. 3 mezinárodní smlouvy č. 142/2001 Sb.m.s., mohou občané Slovenské republiky při plnění studijních povinností místo českého jazyka používat jazyk slovenský.

Závěrečnou práci můžete vypracovat a odevzdat ve slovenštině bez předchozích žádostí a souhlasů.

student/vkp/odevzdani.txt · Poslední úprava: 2020/04/23 13:24 autor: jan0008