Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:vkp

Závěrečné práce

Závěrečná bakalářská nebo diplomová práce, od tvorby tématu práce až po obhajobu jejího obsahu, je jednou z nejdůležitějších součástí studia. Každý student zde prokazuje schopnost vlastního samostatného myšlení a analýzy problémů.
Proto je třeba věnovat zpracování závěrečné práce velkou pozornost a řídit se důsledně pravidly, která stanovují její formální i obsahové náležitosti. Porušením stanovených pravidel (ať už úmyslným nebo z nedbalosti) se můžete vystavit vážnému riziku klasifikace „F“ oponentem práce nebo z obhajoby závěrečné práce, či dokonce vyloučení ze studia v případě porušení autorských práv.

(pro zobrazení pokynů děkana je nutné být přihlášen)

Proces tvorby BP/DP a následujících úkonů zahrnuje tyto etapy

student/vkp.txt · Poslední úprava: 2023/02/27 10:35 autor: jan0008