Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:szz:klasifikace

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
student:szz:klasifikace [2019/03/06 09:22]
jan0008
student:szz:klasifikace [2019/03/06 09:22] (aktuální)
jan0008
Řádek 9: Řádek 9:
   * [[https://​www.slu.cz/​opf/​cz/​file/​cul/​5988023c-5342-4d43-801c-80023c89e090|Pokyn děkana č. 2/2019 Organizační zajištění státních závěrečných zkoušek a jejich průběhu]] - čl. 5 a 6.    * [[https://​www.slu.cz/​opf/​cz/​file/​cul/​5988023c-5342-4d43-801c-80023c89e090|Pokyn děkana č. 2/2019 Organizační zajištění státních závěrečných zkoušek a jejich průběhu]] - čl. 5 a 6. 
  
-===== Pokyn děkana č. 2/2018 ===== 
- 
-=== čl. 5 SZZ a její průběh === 
- 
-  - **SZZ se skládá z obhajoby VKP, otázky ze všeobecné části (ekonomie) a otázky ze studijního oboru.** 
-  - **Zahájení a základní pravidla průběhu SZZ:** 
-    - Ke SZZ se studenti dostaví do 7.45 hod. 
-    - Předseda komise představí studentům složení komise a podá informaci o průběhu a vyhlášení výsledků SZZ. Poté zůstávají v místnosti pouze ti studenti, kteří dle pořadí přistupují ke SZZ. 
-    - Předseda komise má právo měnit pořadí studentů v případě, že tito studenti absolvují pouze některé části SZZ. 
-    - Student si vybere 1 otázku ze všeobecné části (ekonomie) a 1 otázku ze studijního oboru. Studentům je umožněna příprava na SZZ v rozsahu cca 10 minut na každou část SZZ. 
-    - SZZ trvá u každého studenta cca 30 minut, včetně obhajoby VKP, které je věnováno 15 – 20 min. 
-    - SZZ začíná obhajobou VKP, pořadí odpovědí na otázky z všeobecné části (ekonomie) a studijního oboru si student může vybrat. 
-  - **Obhajoba VKP:** 
-    - Předseda komise uvede název VKP, jméno vedoucího, jméno oponenta a vyzve studenta k obhajobě VKP. 
-    - Student prezentuje cíle a obsah VKP, zvolené metody zkoumání či šetření a zjištěné výsledky formou prezentace v MS PowerPoint nebo LO Impress. 
-    - Předseda komise seznámí členy komise s hodnocením vedoucího práce a oponenta a vyzve studenta, aby se vyjádřil k připomínkám či otázkám k VKP. 
-    - Poté předseda komise zahájí odbornou diskuzi o VKP, v níž mohou pokládat dotazy všichni členové komise. 
-  - **SZZ ze všeobecné části (ekonomie) a studijního oboru:** 
-    - U SZZ z všeobecné části (ekonomie) a studijního oboru vyzve předseda komise studenta, aby přečetl jednotlivé otázky a sdělil komisi pořadí, v němž bude na tyto otázky odpovídat. 
-    - Četnost a povahu dotazů či jiných vstupů do průběhu zkoušky usměrňuje předseda komise tak, aby student měl možnost na souvislé vyjádření. 
- 
-\\ \\ 
-=== čl. 6 Hodnocení SZZ === 
- 
-  - **Celkové hodnocení studia se řídí čl. 12 SZŘ SU:** 
-    - Celkové hodnocení studia vyjadřuje stupeň studentovy úspěšnosti v průběhu celého studia v rámci akreditovaného studijního programu a uzavírá se po ukončení státních závěrečných zkoušek. 
-    - Celkové hodnocení studia se klasifikuje třemi stupni - „//​prospěl s vyznamenáním//​“,​ „//​prospěl//​“ a „//​neprospěl//​“. 
-    - Student „//​prospěl s vyznamenáním//​“,​ pokud jeho vážený studijní průměr za celou dobu studia byl nižší nebo roven 1,50 a všechny části státní závěrečné zkoušky byly klasifikovány stupněm „//A//“ (Výborně/​Excellent,​ číselné vyjádření 1). 
-    - Celkové hodnocení studia stupněm „//​prospěl//​“ obdrží všichni studenti, kteří řádně ukončili studium státní závěrečnou zkouškou, ale nesplňují podmínky uvedené v odstavci písm. c). 
-    - Student je v celkovém hodnocení studia klasifikován stupněm „//​neprospěl//​“ v případě, že některá část státní závěrečné zkoušky byla hodnocena známkou „//F//“ (Nedostatečně/​Unsatisfactory,​ číselné vyjádření 4). 
-  - **Výsledná klasifikace VKP a její obhajoby zahrnuje:** 
-    - hodnocení vedoucího práce, 
-    - hodnocení oponenta, 
-    - hodnocení zkušební komise z vlastní obhajoby VKP. Výsledná klasifikace VKP a její obhajoby nemusí být aritmetickým průměrem výše uvedených dílčích hodnocení. 
-  - **Komise při stanovení výsledné klasifikace VKP nemusí přihlížet k hodnocení vedoucího práce nebo hodnocení oponenta, pokud posudky VKP nejsou zpracovány dostatečně zodpovědně.** 
-  - **V případě neobhájené VKP předá zapisovatel na základě vyplněného a podepsaného formuláře „//​Předávací protokol závěrečné práce//“ jedno vyhotovení VKP studentovi.** 
-  - **Předseda komise uzavře SZZ hodnocením dosažených výsledků jednotlivých částí SZZ u jednotlivých studentů, dosažené výsledky zapíše do předvyplněného formuláře „//​Hodnocení studentů u státní závěrečné zkoušky//​“. Tento formulář podepíše předseda komise a všichni členové komise.** 
-  - **Předseda komise seznámí studenty s výsledky SZZ.** 
-  - **V „//​Zápise o SZZ//“ předseda komise stvrdí správnost údajů, za které plně zodpovídá,​ svým podpisem.** 
- 
-<WRAP center round important 60%> 
-Pokud je některá z částí státní závěrečné zkoušky klasifikována stupněm „//​F//​“,​ je celkový výsledek státní závěrečné zkoušky klasifikován stupněm „//​F//​“. 
-</​WRAP>​ 
- 
- 
- 
- 
-  
  
student/szz/klasifikace.1551860543.txt.gz · Poslední úprava: 2019/03/06 09:22 autor: jan0008