Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:szz:klasifikace

Toto je starší verze dokumentu!


Průběh a hodnocení státní závěrečné zkoušky

Průběh a hodnocení SZZ vychází z

Pokyn děkana č. 2/2018

čl. 5 SZZ a její průběh

 1. SZZ se skládá z obhajoby VKP, otázky ze všeobecné části (ekonomie) a otázky ze studijního oboru.
 2. Zahájení a základní pravidla průběhu SZZ:
  1. Ke SZZ se studenti dostaví do 7.45 hod.
  2. Předseda komise představí studentům složení komise a podá informaci o průběhu a vyhlášení výsledků SZZ. Poté zůstávají v místnosti pouze ti studenti, kteří dle pořadí přistupují ke SZZ.
  3. Předseda komise má právo měnit pořadí studentů v případě, že tito studenti absolvují pouze některé části SZZ.
  4. Student si vybere 1 otázku ze všeobecné části (ekonomie) a 1 otázku ze studijního oboru. Studentům je umožněna příprava na SZZ v rozsahu cca 10 minut na každou část SZZ.
  5. SZZ trvá u každého studenta cca 30 minut, včetně obhajoby VKP, které je věnováno 15 – 20 min.
  6. SZZ začíná obhajobou VKP, pořadí odpovědí na otázky z všeobecné části (ekonomie) a studijního oboru si student může vybrat.
 3. Obhajoba VKP:
  1. Předseda komise uvede název VKP, jméno vedoucího, jméno oponenta a vyzve studenta k obhajobě VKP.
  2. Student prezentuje cíle a obsah VKP, zvolené metody zkoumání či šetření a zjištěné výsledky formou prezentace v MS PowerPoint nebo LO Impress.
  3. Předseda komise seznámí členy komise s hodnocením vedoucího práce a oponenta a vyzve studenta, aby se vyjádřil k připomínkám či otázkám k VKP.
  4. Poté předseda komise zahájí odbornou diskuzi o VKP, v níž mohou pokládat dotazy všichni členové komise.
 4. SZZ ze všeobecné části (ekonomie) a studijního oboru:
  1. U SZZ z všeobecné části (ekonomie) a studijního oboru vyzve předseda komise studenta, aby přečetl jednotlivé otázky a sdělil komisi pořadí, v němž bude na tyto otázky odpovídat.
  2. Četnost a povahu dotazů či jiných vstupů do průběhu zkoušky usměrňuje předseda komise tak, aby student měl možnost na souvislé vyjádření.čl. 6 Hodnocení SZZ

 1. Celkové hodnocení studia se řídí čl. 12 SZŘ SU:
  1. Celkové hodnocení studia vyjadřuje stupeň studentovy úspěšnosti v průběhu celého studia v rámci akreditovaného studijního programu a uzavírá se po ukončení státních závěrečných zkoušek.
  2. Celkové hodnocení studia se klasifikuje třemi stupni - „prospěl s vyznamenáním“, „prospěl“ a „neprospěl“.
  3. Student „prospěl s vyznamenáním“, pokud jeho vážený studijní průměr za celou dobu studia byl nižší nebo roven 1,50 a všechny části státní závěrečné zkoušky byly klasifikovány stupněm „A“ (Výborně/Excellent, číselné vyjádření 1).
  4. Celkové hodnocení studia stupněm „prospěl“ obdrží všichni studenti, kteří řádně ukončili studium státní závěrečnou zkouškou, ale nesplňují podmínky uvedené v odstavci písm. c).
  5. Student je v celkovém hodnocení studia klasifikován stupněm „neprospěl“ v případě, že některá část státní závěrečné zkoušky byla hodnocena známkou „F“ (Nedostatečně/Unsatisfactory, číselné vyjádření 4).
 2. Výsledná klasifikace VKP a její obhajoby zahrnuje:
  1. hodnocení vedoucího práce,
  2. hodnocení oponenta,
  3. hodnocení zkušební komise z vlastní obhajoby VKP. Výsledná klasifikace VKP a její obhajoby nemusí být aritmetickým průměrem výše uvedených dílčích hodnocení.
 3. Komise při stanovení výsledné klasifikace VKP nemusí přihlížet k hodnocení vedoucího práce nebo hodnocení oponenta, pokud posudky VKP nejsou zpracovány dostatečně zodpovědně.
 4. V případě neobhájené VKP předá zapisovatel na základě vyplněného a podepsaného formuláře „Předávací protokol závěrečné práce“ jedno vyhotovení VKP studentovi.
 5. Předseda komise uzavře SZZ hodnocením dosažených výsledků jednotlivých částí SZZ u jednotlivých studentů, dosažené výsledky zapíše do předvyplněného formuláře „Hodnocení studentů u státní závěrečné zkoušky“. Tento formulář podepíše předseda komise a všichni členové komise.
 6. Předseda komise seznámí studenty s výsledky SZZ.
 7. V „Zápise o SZZ“ předseda komise stvrdí správnost údajů, za které plně zodpovídá, svým podpisem.

Pokud je některá z částí státní závěrečné zkoušky klasifikována stupněm „F“, je celkový výsledek státní závěrečné zkoušky klasifikován stupněm „F“.

student/szz/klasifikace.1551860543.txt.gz · Poslední úprava: 2019/03/06 09:22 autor: jan0008