Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:szz:klasifikace

Toto je starší verze dokumentu!


Průběh a hodnocení státní závěrečné zkoušky

Průběh a hodnocení SZZ vychází z

**__Pokyn děkana č. 1/2017__**

Průběh státní závěrečné zkoušky

čl. 5
(1) SZZ se skládá z otázky ze všeobecné části – ekonomie, otázky ze studijního oboru a obhajoby VKP.
(2) Zahájení a základní pravidla průběhu SZZ:
a) Ke SZZ se studenti dostaví do 8.00 hod.
b) Předseda komise představí studentům složení komise a podá informaci o průběhu a vyhlášení výsledků SZZ. Poté zůstávají v místnosti pouze ti studenti, kteří dle pořadí přistupují ke SZZ.
c) Student si vybere 1 otázku ze všeobecné části – ekonomie a 1 otázku ze studijního oboru. Studentům je umožněna příprava na SZZ v rozsahu minimálně 10 minut na každou část SZZ.
d) SZZ může trvat u každého studenta maximálně 30 minut, včetně obhajoby VKP.
e) Pořadí jednotlivých částí SZZ si volí student sám.
(3) Ústní část SZZ:
a) U všech částí SZZ vyzve předseda komise studenta, aby přečetl jednotlivé otázky a sdělil komisi pořadí, v němž bude na tyto otázky odpovídat.
b) Četnost a povahu dotazů či jiných vstupů do průběhu zkoušky usměrňuje předseda komise tak, aby student měl možnost na souvislé vyjádření.
(4) Obhajoba VKP:
a) Předseda komise uvede název VKP, jméno vedoucího, jméno oponenta a vyzve studenta k obhajobě práce.
b) Student prezentuje cíle a obsah práce, zvolené metody zkoumání či šetření a zjištěné výsledky.
c) Předseda komise seznámí členy komise s hodnocením vedoucího práce a oponenta a vyzve studenta, aby se vyjádřil k připomínkám či otázkám k VKP. Poté předseda komise zahájí odbornou diskusi o VKP.


Hodnocení SZZ a celkové hodnocení studia

čl. 6
(1) Celkové hodnocení studia se řídí čl. 17 odst. 1 až 5 SZŘ SU:
1) Celkové hodnocení studia vyjadřuje stupeň studentovy úspěšnosti v průběhu celého studia v rámci akreditovaného studijního programu a uzavírá se po ukončení státních závěrečných zkoušek.
2) Celkové hodnocení studia se klasifikuje třemi stupni - „prospěl s vyznamenáním“, „prospěl“ a „neprospěl“.
3) Student prospěl s vyznamenáním, pokud jeho VSP za celou dobu studia byl nižší nebo roven 1,50, a státní závěrečná zkouška včetně všech jejích částí byla klasifikována stupněm „A“ (Výborně / Excellent, číselné vyjádření 1).
4) Celkové hodnocení studia stupněm „prospěl“ obdrží všichni studenti, kteří řádně ukončili studium státní závěrečnou zkouškou, ale nesplňují podmínky odstavce 3.
5) Student je v celkovém hodnocení studia klasifikován stupněm „neprospěl“ v případě, že celkový výsledek státní závěrečné zkoušky byl hodnocen známkou „F“ (Nedostatečně / Unsatisfactory, číselné vyjádření 4).
(2) Výsledná klasifikace VKP a její obhajoba zahrnuje:
a) hodnocení vedoucího práce,
b) hodnocení oponenta,
c) hodnocení zkušební komise z vlastní obhajoby VKP.
Výsledná klasifikace VKP a její obhajoby nemusí být aritmetickým průměrem výše uvedených dílčích hodnocení.
(3) V případě neobhájené VKP, na základě vyplněného a podepsaného předávacího protokolu závěrečné práce, zapisovatel předá jedno vyhotovení VKP studentovi.
(4) Předseda komise uzavře SZZ hodnocením dosažených výsledků jednotlivých částí a shrne jejich průběh.

Pokud je některá z částí státní závěrečné zkoušky klasifikována stupněm „F“, je celkový výsledek státní závěrečné zkoušky klasifikován stupněm „F“.

student/szz/klasifikace.1486114851.txt.gz · Poslední úprava: 2017/02/03 10:40 autor: steranka