Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:szz:klasifikace

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
student:szz:klasifikace [2017/02/03 10:42]
steranka
student:szz:klasifikace [2019/03/06 09:22]
jan0008
Řádek 6: Řádek 6:
  
 Průběh a hodnocení SZZ vychází z  Průběh a hodnocení SZZ vychází z 
-  * čl. 15 [[http://​www.slu.cz/​slu/​cz/​studium/studijni|Studijního a zkušebního řádu SU]] a   +  * [[https://​www.slu.cz/​slu/​cz/​file/cul/​ec5992fe-f681-4031-a6fa-ac92c721121c|Studijního a zkušebního řádu SU]] - čl. 15 a   
-  * čl. 5 a 6 [[https://intranet.slu.cz/int/opf/platne-vnitrni-normy-opf/pokyny-dekana/pokyny-dekana/pd_2013_05_organizacni-zajisteni-szz|Pokynu ​č. 1/2017 k organizačnímu zajištění ​SZZ a jejich průběhu]]. ​+  * [[https://www.slu.cz/​opf/​cz/file/cul/5988023c-5342-4d43-801c-80023c89e090|Pokyn děkana ​č. 2/2019 Organizační zajištění ​státních závěrečných zkoušek ​a jejich průběhu]] ​- čl. 5 a 6
  
-===== Pokyn děkana č. 1/2017 ===== 
  
-==== Průběh státní závěrečné zkoušky ==== 
-čl. 5\\ 
-//(1) SZZ se skládá z otázky ze všeobecné části – ekonomie, otázky ze studijního oboru a obhajoby VKP.\\ 
-(2) Zahájení a základní pravidla průběhu SZZ: \\ 
-a) Ke SZZ se studenti dostaví do 8.00 hod.\\ 
-b) Předseda komise představí studentům složení komise a podá informaci o průběhu a vyhlášení výsledků SZZ. Poté zůstávají v místnosti pouze ti studenti, kteří dle pořadí přistupují ke SZZ. \\ 
-c) Student si vybere 1 otázku ze všeobecné části – ekonomie a 1 otázku ze studijního oboru. Studentům je umožněna příprava na SZZ v rozsahu minimálně 10 minut na každou část SZZ.\\ 
-d) SZZ může trvat u každého studenta maximálně 30 minut, včetně obhajoby VKP.\\ 
-e) Pořadí jednotlivých částí SZZ si volí student sám.\\ 
-(3) Ústní část SZZ:\\ 
-a) U všech částí SZZ vyzve předseda komise studenta, aby přečetl jednotlivé otázky a sdělil komisi pořadí, v němž bude na tyto otázky odpovídat.\\ 
-b) Četnost a povahu dotazů či jiných vstupů do průběhu zkoušky usměrňuje předseda komise tak, aby student měl možnost na souvislé vyjádření.\\ 
-(4) Obhajoba VKP:\\ 
-a) Předseda komise uvede název VKP, jméno vedoucího, jméno oponenta a vyzve studenta k obhajobě práce. \\ 
-b) Student prezentuje cíle a obsah práce, zvolené metody zkoumání či šetření a zjištěné výsledky. \\ 
-c) Předseda komise seznámí členy komise s hodnocením vedoucího práce a oponenta a vyzve studenta, aby se vyjádřil k připomínkám či otázkám k VKP. Poté předseda komise zahájí odbornou diskusi o VKP.//\\ 
-  
-\\ 
-=== Hodnocení SZZ a celkové hodnocení studia === 
-čl. 6\\ 
-//(1) Celkové hodnocení studia se řídí čl. 17 odst. 1 až 5 SZŘ SU: \\ 
-1) Celkové hodnocení studia vyjadřuje stupeň studentovy úspěšnosti v průběhu celého ​ 
-studia v rámci akreditovaného studijního programu a uzavírá se po ukončení státních ​ 
-závěrečných zkoušek.\\ 
-2) Celkové hodnocení studia se klasifikuje třemi stupni - „prospěl s vyznamenáním“, ​ 
-„prospěl“ a „neprospěl“.\\ 
-3) Student prospěl s vyznamenáním,​ pokud jeho VSP za celou dobu studia byl nižší nebo  
-roven 1,50, a státní závěrečná zkouška včetně všech jejích částí byla klasifikována ​ 
-stupněm „A“ (Výborně / Excellent, číselné vyjádření 1).\\ 
-4) Celkové hodnocení studia stupněm „prospěl“ obdrží všichni studenti, kteří řádně ​ 
-ukončili studium státní závěrečnou zkouškou, ale nesplňují podmínky odstavce 3.\\ 
-5) Student je v celkovém hodnocení studia klasifikován stupněm „neprospěl“ v případě, ​ 
-že celkový výsledek státní závěrečné zkoušky byl hodnocen známkou „F“ ​ 
-(Nedostatečně / Unsatisfactory,​ číselné vyjádření 4).\\ 
-(2) Výsledná klasifikace VKP a její obhajoba zahrnuje:\\ 
-a) hodnocení vedoucího práce,\\ 
-b) hodnocení oponenta,\\ 
-c) hodnocení zkušební komise z vlastní obhajoby VKP.\\ 
-Výsledná klasifikace VKP a její obhajoby nemusí být aritmetickým průměrem výše uvedených ​ 
-dílčích hodnocení.\\ 
-(3) V případě neobhájené VKP, na základě vyplněného a podepsaného předávacího protokolu ​ 
-závěrečné práce, zapisovatel předá jedno vyhotovení VKP studentovi.\\ 
-(4) Předseda komise uzavře SZZ hodnocením dosažených výsledků jednotlivých částí a shrne  
-jejich průběh.\\ 
-// 
- 
-<WRAP left info 100%> 
-Pokud je některá z částí státní závěrečné zkoušky klasifikována stupněm „F“, je celkový výsledek státní závěrečné zkoušky klasifikován stupněm „F“. 
-</​WRAP>​ 
- 
- 
- 
-  
student/szz/klasifikace.txt · Poslední úprava: 2019/03/06 09:22 autor: jan0008