Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:szz:klasifikace

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
student:szz:klasifikace [2014/08/18 11:20]
gongol
student:szz:klasifikace [2019/03/06 09:22]
jan0008
Řádek 1: Řádek 1:
-<WRAP safety>====== Průběh a hodnocení státní závěrečné zkoušky ======</​WRAP>+<WRAP safety>
  
-Průběh a hodnocení ​SZZ vychází z čl. 15 SZŘ SU a čl. 5 a 6 Pokynu č. 5/2013 k organizačnímu zajištění SZZ a jejich průběhu. ​+====== ​Průběh a hodnocení ​státní závěrečné zkoušky ======
  
-===== Průběh státní závěrečné zkoušky ===== +</WRAP>
-//(1) SZZ se skládá z otázky ze všeobecné části – ekonomie, otázky ze studijního oboru a obhajoby VKP.\\ +
-(2) Zahájení a základní pravidla průběhu SZZ: \\ +
-a) Ke SZZ se studenti dostaví do 8.00 hod.\\ +
-b) Předseda komise představí studentům složení komise a podá informaci o průběhu a vyhlášení výsledků SZZ. Poté zůstávají v místnosti pouze ti studenti, kteří dle pořadí přistupují ke SZZ. \\ +
-c) Student si vybere 1 otázku ze všeobecné části – ekonomie a 1 otázku ze studijního oboru. Studentům je umožněna příprava na SZZ v rozsahu minimálně 10 minut na každou část SZZ.\\ +
-d) SZZ může trvat u každého studenta maximálně 30 minut, včetně obhajoby VKP.\\ +
-e) Pořadí jednotlivých částí SZZ si volí student sám.\\ +
-(3) Ústní část SZZ:\\ +
-a) U všech částí SZZ vyzve předseda komise studenta, aby přečetl jednotlivé otázky a sdělil komisi pořadí, v němž bude na tyto otázky odpovídat.\\ +
-b) Četnost a povahu dotazů či jiných vstupů do průběhu zkoušky usměrňuje předseda komise tak, aby student měl možnost na souvislé vyjádření.\\ +
-(4) Obhajoba VKP:\\ +
-a) Předseda komise uvede název VKP, jméno vedoucího, jméno oponenta a vyzve studenta k obhajobě práce. \\ +
-b) Student prezentuje cíle a obsah práce, zvolené metody zkoumání či šetření a zjištěné výsledky. \\ +
-c) Předseda komise seznámí členy komise s hodnocením vedoucího práce a oponenta a vyzve studenta, aby se vyjádřil k připomínkám či otázkám k VKP. Poté předseda komise zahájí odbornou diskusi o VKP.//\\ +
-  +
-\\ +
-===== Hodnocení SZZ a celkové hodnocení studia ===== +
-//(1) Celkové hodnocení studia se řídí čl. 17 odst. 1 až 5 SZŘ SU: \\ +
-1) Celkové hodnocení studia vyjadřuje stupeň studentovy úspěšnosti v průběhu celého  +
-studia v rámci akreditovaného studijního programu a uzavírá se po ukončení státních  +
-závěrečných zkoušek.\\ +
-2) Celkové hodnocení studia se klasifikuje třemi stupni - „prospěl s vyznamenáním“,​  +
-„prospěl“ a „neprospěl“.\\ +
-3) Student prospěl s vyznamenáním,​ pokud jeho VSP za celou dobu studia byl nižší nebo  +
-roven 1,50, a státní závěrečná zkouška včetně všech jejích částí byla klasifikována  +
-stupněm „A“ (Výborně / Excellent, číselné vyjádření 1).\\ +
-4) Celkové hodnocení studia stupněm „prospěl“ obdrží všichni studenti, kteří řádně  +
-ukončili studium státní závěrečnou zkouškou, ale nesplňují podmínky odstavce 3.\\ +
-5) Student je v celkovém hodnocení studia klasifikován stupněm „neprospěl“ v případě,  +
-že celkový výsledek státní závěrečné zkoušky byl hodnocen známkou „F“  +
-(Nedostatečně / Unsatisfactory,​ číselné vyjádření 4).\\ +
-(2) Výsledná klasifikace VKP a její obhajoba zahrnuje:​\\ +
-a) hodnocení vedoucího práce,\\ +
-b) hodnocení oponenta,​\\ +
-c) hodnocení zkušební komise z vlastní obhajoby VKP.\\ +
-Výsledná klasifikace VKP a její obhajoby nemusí být aritmetickým průměrem výše uvedených  +
-dílčích hodnocení.\\ +
-(3) V případě neobhájené VKP, na základě vyplněného a podepsaného předávacího protokolu  +
-závěrečné práce, zapisovatel předá jedno vyhotovení VKP studentovi.\\ +
-(4) Předseda komise uzavře SZZ hodnocením dosažených výsledků jednotlivých částí a shrne  +
-jejich průběh.\\ +
-//+
  
-<WRAP left info 100%> +Průběh a hodnocení SZZ vychází z  
-^Stupeň ECTS^Slovní vyjádření^Číselné ​vyjádření^ +  * [[https://​www.slu.cz/​slu/​cz/​file/​cul/​ec5992fe-f681-4031-a6fa-ac92c721121c|Studijního a zkušebního ​řádu SU]] - čl. 15 a   
-|A|Výborně/​Excellent|1| +  * [[https://​www.slu.cz/​opf/​cz/​file/​cul/​5988023c-5342-4d43-801c-80023c89e090|Pokyn děkana č. 2/2019 Organizační zajištění státních závěrečných zkoušek a jejich průběhu]] - čl. 5 a 6.  
-|B|Velmi dobře/Very good|1,5| + 
-|C|Dobře/Good|2| +===== Pokyn děkana č. 2/2018 ===== 
-|D|Uspokojivě/Satisfactory|2,5| + 
-|E|Dostatečně/Sufficient|3| +=== čl. 5 SZZ a její průběh === 
-|F|Nedostatečně/​Unsatisfactory|4| + 
-\\ +  - **SZZ se skládá z obhajoby VKP, otázky ze všeobecné části (ekonomie) a otázky ze studijního oboru.** 
-Pokud je některá z částí státní závěrečné zkoušky klasifikována stupněm „F“, je celkový výsledek státní závěrečné zkoušky klasifikován stupněm „F“.+  - **Zahájení a základní pravidla průběhu SZZ:** 
 +    - Ke SZZ se studenti dostaví do 7.45 hod. 
 +    - Předseda komise představí studentům složení komise a podá informaci o průběhu a vyhlášení výsledků SZZ. Poté zůstávají v místnosti pouze ti studenti, kteří dle pořadí přistupují ke SZZ. 
 +    - Předseda komise má právo měnit pořadí studentů v případě, že tito studenti absolvují pouze některé části SZZ. 
 +    - Student si vybere 1 otázku ze všeobecné části (ekonomie) a 1 otázku ze studijního oboru. Studentům je umožněna příprava na SZZ v rozsahu cca 10 minut na každou část SZZ. 
 +    - SZZ trvá u každého studenta cca 30 minut, včetně obhajoby VKP, které je věnováno 15 – 20 min. 
 +    - SZZ začíná obhajobou VKP, pořadí odpovědí na otázky z všeobecné části (ekonomie) a studijního oboru si student může vybrat. 
 +  - **Obhajoba VKP:** 
 +    - Předseda komise uvede název VKP, jméno vedoucího, jméno oponenta a vyzve studenta k obhajobě VKP. 
 +    - Student prezentuje cíle a obsah VKP, zvolené metody zkoumání či šetření a zjištěné výsledky formou prezentace v MS PowerPoint nebo LO Impress. 
 +    - Předseda komise seznámí členy komise s hodnocením vedoucího práce a oponenta a vyzve studenta, aby se vyjádřil k připomínkám či otázkám k VKP. 
 +    - Poté předseda komise zahájí odbornou diskuzi o VKP, v níž mohou pokládat dotazy všichni členové komise. 
 +  - **SZZ ze všeobecné části (ekonomie) a studijního oboru:** 
 +    - U SZZ z všeobecné části (ekonomie) a studijního oboru vyzve předseda komise studenta, aby přečetl jednotlivé otázky a sdělil komisi pořadí, v němž bude na tyto otázky odpovídat. 
 +    - Četnost a povahu dotazů či jiných vstupů do průběhu zkoušky usměrňuje předseda komise tak, aby student měl možnost na souvislé ​vyjádření. 
 + 
 +\\ \\ 
 +=== čl. 6 Hodnocení SZZ === 
 + 
 +  - **Celkové hodnocení studia se řídí čl. 12 SZŘ SU:** 
 +    - Celkové hodnocení studia vyjadřuje stupeň studentovy úspěšnosti v průběhu celého studia v rámci akreditovaného studijního programu a uzavírá se po ukončení státních závěrečných zkoušek. 
 +    - Celkové hodnocení studia se klasifikuje třemi stupni - „//​prospěl s vyznamenáním//​“,​ „//​prospěl//​“ a „//​neprospěl//​“. 
 +    - Student „//​prospěl s vyznamenáním//​“,​ pokud jeho vážený studijní průměr za celou dobu studia byl nižší nebo roven 1,50 a všechny části státní závěrečné zkoušky byly klasifikovány stupněm „//A//“ (Výborně/​Excellent, číselné vyjádření ​1). 
 +    - Celkové hodnocení studia stupněm „//​prospěl//​“ obdrží všichni studentikteří řádně ukončili studium státní závěrečnou zkouškou, ale nesplňují podmínky uvedené v odstavci písm. c). 
 +    - Student je v celkovém hodnocení studia klasifikován stupněm „//​neprospěl//​“ v případěže která část státní závěrečné zkoušky byla hodnocena známkou „//F//“ (Nedostatečně/​Unsatisfactory, číselné vyjádření ​4). 
 +  - **Výsledná klasifikace VKP a její obhajoby zahrnuje:​** 
 +    - hodnocení vedoucího práce, 
 +    - hodnocení oponenta, 
 +    - hodnocení zkušební komise z vlastní obhajoby VKP. Výsledná klasifikace VKP a její obhajoby nemusí být aritmetickým průměrem výše uvedených dílčích hodnocení. 
 +  - **Komise při stanovení výsledné klasifikace VKP nemusí přihlížet k hodnocení vedoucího práce nebo hodnocení oponenta, pokud posudky VKP nejsou zpracovány dostatečně zodpovědně.** 
 +  - **V případě neobhájené VKP předá zapisovatel na základě vyplněného a podepsaného formuláře „//​Předávací protokol závěrečné práce//“ jedno vyhotovení VKP studentovi.** 
 +  - **Předseda komise uzavře SZZ hodnocením dosažených výsledků jednotlivých částí SZZ u jednotlivých studentů, dosažené výsledky zapíše do předvyplněného formuláře „//​Hodnocení studentů u státní závěrečné zkoušky//​“. Tento formulář podepíše předseda komise a všichni členové komise.** 
 +  - **Předseda komise seznámí studenty s výsledky SZZ.** 
 +  - **V „//​Zápise o SZZ//“ předseda komise stvrdí správnost údajů, za které plně zodpovídá,​ svým podpisem.** 
 + 
 +<WRAP center round important 60%> 
 +Pokud je některá z částí státní závěrečné zkoušky klasifikována stupněm „//F//“, je celkový výsledek státní závěrečné zkoušky klasifikován stupněm „//F//“.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 +
  
  
student/szz/klasifikace.txt · Poslední úprava: 2022/03/29 09:19 autor: jan0008