Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:stipendia

Stipendia


Stipendia přiznává příslušný rozhodovací orgán (děkan/rektor) v souladu s pravidly stanovenými ve Stipendijním řádu Slezské univerzity v Opavě.


Rozhodnutí: vždy vydáno písemně a doručuje se studentovi do vlastních rukou prostřednictvím pověřeného pracoviště příslušné součásti univerzity, na níž je student zapsán ke studiu, ve lhůtě stanovené rozhodovacím orgánem.

Převzetí písemnosti: student potvrdí svým podpisem.

Odepření převzít písemnost: má účinky doručení; o odepření musí být pořízen záznam. Nepodaří-li se doručit rozhodnutí v této lhůtě, rozhodnutí se uloží na příslušném studijním oddělení a současně se sdělení o tom vyvěsí na úřední desce univerzity nebo její součásti. Osmý den po náhradním doručení je dnem doručení. Na doručení rozhodnutí o přiznání stipendia se nevztahuje čl. 25 Statutu univerzity.

Vyplácení: vyplácejí se zpravidla bezhotovostně na bankovní účet studenta uvedený ve studijním informačním systému.

Druhy stipendií:

Kontaktní osoba

Bc. Ingrid Jurčíková
pověřená vedením
Slezská univerzita v Opavě,
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Univerzitní nám.1934/3
733 40 Karviná
e-mail: jurcikova@opf.slu.cz
phone: 596 398 254

student/stipendia.txt · Poslední úprava: 2019/03/08 10:21 autor: jan0008