Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:praxe

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
student:praxe [2017/06/05 14:13]
admin odstraněno
student:praxe [2019/03/08 11:33] (aktuální)
jan0008
Řádek 3: Řádek 3:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
-Odborná ​praxe umožní studentu získat podklady pro závěrečnou ​bakalářskou práci ​praktické znalosti. Pro odbornou praxi platí tyto obecné zásady:+Organizace odborné ​praxe studentů ​bakalářských studijních programů v prezenční ​kombinované formě studia podléhá [[https://​www.slu.cz/​opf/​cz/​file/​cul/​72e7a522-721f-49ac-8d46-91d08cf7d1c0|pokynu děkana č. 4/2017]] (odkaz na dokument v intranetu).
  
-  * je povinná pro studenty prezenční i kombinované formy studia, +Obecně platíže student si hledá poskytovatele praxe sám a náplň činnosti by měla souviset s tématem závěrečné práce a studijním oborem studenta. Smlouvu student vyplní v [[student:​op:​praktikon|Praktikonu]] a má-li již v [[student:​vkp:​tema:​tematikon|Tematikonu]] ​iřazené téma může ​ji vystavit ke schválení garantovi studijního oboru. Po schválení ji student nechá podepsat poskytovatelem ​praxe a odevzdá ji na podatelně fakultyPo ukončení praxe student vyplní spolu s poskytovatelem formulář hodnocení praxe a opět ji odevzdá ​na podatelně. Garant studijního oboru následně udělí zápočet.
-  * rozsah je stanoven **minimálně 100 hodin (etapa 4)**, íp. 60 hodin (etapa 3); mezi studentem a subjektem ​může ​být **vyšší počet hodin** dohodnut individuálně,​ +
-  * odborná ​praxe musí být uskutečněna do konce 6semestru bakalářského studia (doba realizace je na rozhodnutí studenta)+
  
-===== Smlouva o odborné praxi ===== +Jako prostředek pro správu odborných praxí ​studentů ​byla naprogramována webová aplikace Praktikon.
-  * Odbornou praxi studenti vykonávají u vybraného poskytovatele praxe (právnická osoba, fyzická osoba) na základě „Smlouvy o odborné praxi“. Vzor smlouvy o odborné praxi je vystaven na intranetu SU OPF, text smlouvy student vypisuje výhradně elektronicky. Ve smlouvě je nutné uvést jméno vedoucího bakalářské práce. +
-  * Vzor smlouvy je vystaven na [[https://​intranet.slu.cz/​int/​opf/​studium/​studenti/​odborna-praxe|intranetu SU OPF]]. Doporučujeme používat tento vzor smlouvy, v případě že poskytovatel praxe má vlastní smlouvu, tato bude nejprve na SU OPF právně posouzena a v případě nevhodnosti nebude za SU OPF podepsána. +
-  * Text smlouvy ​student ​vypisuje výhradně **elektronicky**. +
-  * Student odevzdá před uskutečněním odborné praxe smlouvu ve **3 vyhotoveních**,​ vyplněnou a podepsanou vybraným poskytovatelem praxe, na podatelně SU OPF. +
-  * Podepsané smlouvy budou ve dvou vyhotoveních předány na příslušnou katedru, kde má student vedenou bakalářskou práci, kde si je může student vyzvednout.+
  
-===== Hodnocení odborné praxe ===== +  ​* [[student:op:praktikon|Manuál webové aplikace Praktikon]]
- +
-  ​Student odevzdá vedoucímu bakalářské práce celkové hodnocení vykonané odborné praxe vyhotovené poskytovatelem praxe. Odevzdání hodnocení odborné praxe je **podmínkou pro udělení zápočtu**. +
-  * **Termín odevzdání** hodnocení je stanoven nejpozději k termínu odevzdání bakalářské práce v souladu s [[http://​www.slu.cz/​opf/​cz/​studenti/​harmonogram-opf-su-karvina|harmonogramem akademického roku]]. +
-  * Vzor hodnocení je možno stáhnout na [[https://​intranet.slu.cz/​int/​opf/​studium/​studenti/​odborna-praxe|intranetu SU OPF]].  * +
student/praxe.1496664825.txt.gz · Poslední úprava: 2017/06/05 14:13 autor: admin