Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:individualni

Individuální studijní plán

Individuální studijní plán (dále jen ISP) umožňuje výjimky z respektování podmínek kreditního systému a dalších ustanovení tohoto řádu v rámci bakalářských a magisterských studijních programů.

Individuální studijní plán je určen zejména pro:

  1. zvláště nadané studenty s vynikajícími studijními výsledky, kterým může umožnit zkrátit celkovou dobu studia či umožnit souběžné studium ve dvou či více studijních programech, studijních oborech;
  2. studenty s vynikajícími studijními výsledky podílející se na vědecké činnosti univerzity, kterým umožní časově optimálně rozvrhnout studijní a vědeckou práci;
  3. studenty s velmi dobrými studijními výsledky dosahující zároveň vynikajících výsledků v umělecké, sportovní nebo obdobné činnosti a reprezentující tímto způsobem univerzitu na celostátní a mezinárodní úrovni;
  4. studenty, kterým jejich zdravotní stav znemožňuje uplatnění standardního režimu studia a kdy není reálné řešit jejich situaci formou krátkodobého přerušení studia;
  5. studenty, kteří po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně, samostatně a řádně pečují o dítě do 4 let věku nebo s ohledem na dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav samostatně pečují o dítě, osobu blízkou, nebo jinou osobu, která s nimi žije ve společné domácnosti;
  6. v souvislosti s péčí o dítě má student právo na prodloužení lhůt pro plnění studijních povinností o dobu, po kterou by jinak trvalo jeho čerpání mateřské dovolené ), a to za podmínky, že v této době studium nepřeruší.

O jeho schválení na jednotlivé semestry studia případně na celý akademický rok rozhoduje děkan do 30 dnů ode dne podání písemné žádosti. Žádost musí být doložena relevantními doklady prokazující okolnosti pro udělení individuálního studijního plánu.

student/individualni.txt · Poslední úprava: 2020/05/22 13:28 autor: jan0008