Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pruvodce:zapisstudia

Zápis do studia a zápis do akademického roku

 1. Právo na zápis do studia má uchazeč, kterému bylo sděleno rozhodnutí o přijetí ke studiu, a to pro příslušný akademický rok, do něhož konal přijímací řízení.
 2. Zápis do studia, který je totožný se zápisem do prvního akademického roku se koná na fakultě, která uskutečňuje příslušný studijní program. Termín stanovuje v souladu s harmonogramem příslušného akademického roku děkan. Uchazeči je sdělen současně s rozhodnutím o přijetí ke studiu.
 3. Zápis do studia, který je opětovným zápisem do studia po uplynutí stanovené doby přerušení studia, se koná na fakultě, která uskutečňuje příslušný studijní program. Opětovný zápis lze provést nejpozději do pěti pracovních dnů od termínu ukončení přerušení studia.
 4. Zápis do akademického roku se koná na fakultě v souladu s harmonogramem příslušného akademického roku. Do akademického roku může být zapsán student, který splňuje tyto podmínky:
  1. nejpozději k datu kontroly studia za poslední hodnocený akademický rok má ve studijním informačním systému v termínu splnění studijních povinností evidován zisk 40 a více kreditů, přičemž se nejedná o ročník studia, ve kterém má ve studijním informačním systému evidován (evidovány) předmět (předměty) státní závěrečné zkoušky (dále jen „absolventský ročník , 12 Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě
  2. nejpozději k datu kontroly studia za předchozí akademický rok má ve studijním informačním systému evidováno v termínu splnění studijních povinností, že v něm úspěšně absolvoval všechny opakovaně registrované předměty.
 5. Náhradní tennín zápisu může být stanoven děkanem na základě písemné žádosti, která je doložena doklady prokazujícími okolnosti, které brání účasti na zápisu.
 6. Nedostaví-li se uchazeč o studium ve stanoveném termínu k zápisu nebo k zápisu v náhradním termínu a do pěti pracovních dnů se neomluví, je toto posuzováno jako skutečnost, že na své právo zápisu do studia rezignuje.
 7. Nedostaví-li se osoba k opětovnému zápisu do studia nebo k opětovnému zápisu do studia v náhradním termínu po uplynutí stanovené doby přerušení studia a do pěti pracovních dnů se neomluví ani nepožádá o prodloužení přerušení studia v souladu s tímto řádem, přestává být studentem podle§ 54 zákona a studium se ukončuje podle§ 56 odst. 1 písm. b) zákona.
 8. Nedostaví-li se student k zápisu do akademického roku nebo k zápisu do akademického roku v náhradním termínu a do pěti pracovních dnů se neomluví, přestává být studentem podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona.
 9. Zápis podle odstavců 2 až 4 může provést také zmocněnec, který své zmocnění k zastoupení prokazuje písemnou plnou mocí. Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. V téže věci může být zvolen současně pouze jeden zmocněnec.
 10. Zápis do studia je splněn, pokud jsou studijnímu oddělení doručeny ve stanoveném termínu rovněž tištěné výstupy podle čl. 14 odst. ll a dle čl. 15 odst. 4. V případě výhradně elektronického zápisu se tištěné výstupy nevyžadují.
 11. Bližší podmínky k zápisu do studia mohou stanovit vnitřní normy fakult.
pruvodce/zapisstudia.txt · Poslední úprava: 2018/05/30 19:54 autor: mal0127