Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pruvodce:univerzita

Seznamte se s univerzitou

Historie a současnost Slezské univerzity v Opavě

Slezská univerzita je jednou z nejmladších univerzit v České republice, která byla založena v roce 1991. Jedná se o moderní, dynamickou vzdělávací instituci se širokou nabídkou profesně i akademicky orientovaných studijních oborů. Připravuje budoucí specialisty pro oblast profesního a vědeckého života v oblasti hospodářství, financí, marketingu, historie, fyziky, matematiky, literatury, jazyků, gastronomie, zdravotnictví, multimédií a umění. Její fakulty a ústav nabízejí několik desítek bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů, které splňuji Evropský systém pro transfer kreditů (ECTS). Výuka je zabezpečována sítí profesionálních odborníků a hostujících profesorů. více

Vedení univerzity

  • Rektor: doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.
  • Prorektor pro vědu a zahraniční styky: prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.
  • Prorektor pro studijní a sociální záležitosti: doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D.
  • Prorektor pro rozvoj: doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D.
  • Předseda Akademického senátu: Ing. Werner Bernatík, Ph.D.
  • Kvestor: Ing. Ivana Růžičková, MPA

Rektor
Rektor stojí v čele vysoké školy, kterou řídí a ve všech věcech jedná jejím jménem. Je jmenován prezidentem České republiky na základě zvolení akademickým senátem vysoké školy.

Prorektor
Prorektor zastupuje rektora na stanovených úsecích činnosti vysoké školy, je jmenován rektorem se souhlasem akademického senátu vysoké školy.

Kvestor
Kvestor zabezpečuje hospodářský a správní chod vysoké školy. Řídí rektorát a odpovídá za jeho činnost rektorovi.

Orgány univerzity

Správní rada
Správní rada dbá na uplatnění veřejného zájmu v činnosti univerzity a na řádné hospodaření s jejím majetkem. Vydává souhlas k právním úkonům, rozhoduje při nákupu či prodeji majetku. Je složena výhradně z externích členů.

Akademický senát
Na univerzitě existují dva typy akademických senátů – akademický senát univerzitní a akademické senáty fakult. Akademický senát je samosprávný orgán univerzity či fakulty, jehož úkolem je hájit zájmy akademické obce (akademičtí pracovníci a studenti), řešit jejich připomínky, podněty aj.

Vědecká rada
Ve vědecké radě jsou zastoupeni významní představitelé oboru, v němž univerzita uskutečňuje vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost. Je samostatný orgán, který zejména projednává dlouhodobý záměr fakulty, schvaluje studijní programy a vykonává působnost v řízení ke jmenování profesorem.

Členění SU na součásti:

Fakulty

Vysokoškolské ústavy

Celouniverzitní pracoviště

Účelová zařízení

Více informací naleznete na: www.slu.cz

pruvodce/univerzita.txt · Poslední úprava: 2019/07/20 10:02 autor: lab0001