Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pruvodce:registracepredmetu

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

pruvodce:registracepredmetu [2018/05/30 20:07] (aktuální)
mal0127 vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +<WRAP round safety>
 +====== Registrace předmětů ======
 +</​WRAP>​
  
 +  - Formu a termíny registrace předmětů do příslušného akademického roku nebo do příslušného semestru stanoví děkan.
 +  - Kreditní systém studia umožňuje studentovi volit si svťtj osobní studijní plán tak, aby samostatně rozhodl o své studijní zátěži , ovlivnil rozsah a tempo studia, lépe prohloubil znalosti v dané oblasti studia, případně rozšířil svou specializaci.
 +  - Standardní tempo studia, které umožní řádné absolvování příslušného studijního programu ve standardní době studia, předpokládá registraci předmětů v celkovém kreditním ohodnocení 60 kreditů za akademický rok.
 +  - Student si při registraci do příslušného akademického roku nebo do příslušného semestru registruje do studijního infonnačního systému předměty podle studijního plánu příslušného studijního programu a formy studia tak, aby:
 +    - v akademickém roce mohl úspěšným absolvováním registrovaných předmětů nebo jejich uznáním podle čl. 18 odst. I za předchozí studium získat minimálně 40 kreditů,
 +    - splnil náležitosti stanovené pro opakovanou registraci předmětu v souladu s čl. 16, 13  Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě
 +    - v absolventském ročníku splnil úspesnym absolvováním registrovaných předmětů podmínky uvedené v čl. ll odst. 4 písm. a) a b).
 +  - Student je povinen registrovat předměty tak, aby dodržel strukturu předmětů danou akreditovaným studijním programem, aby vyhověl podmínkám podmíněnosti,​ návaznosti a volitelnosti předmětů z hlediska jejich charakteru a zároveň aby dodržel maximální dobu studia podle čl. 4 odst. 7.
 +  - Děkan může svým rozhodnutím stanovit maximální výši součtu kreditního ohodnocení předmětů,​ které si student může registrovat v jednom akademickém roce. Zároveň v individuálních případech na základě písemné žádosti studenta může tuto hranici zvýšit.
 +  - Registrace předmětu může být studentovi zrušena rozhodnutím děkana nejpozději před zahájerúm výuky v semestru v těchto případech:​
 +    - vedoucí ústavu, katedry, institutu nebo jiného pracoviště děkanovi písemně oznámí, že ze závažných důvodů není možné výuku daného předmětu v příslušném akademickém roce nebo příslušném semestru zabezpečit;​
 +    - pokud je po skončení registrace předmětů počet studentů, kteří mají předmět registrovaný,​ nižší než předem stanovená hodnota;
 +    - student si zaregistroval předmět v rozporu s podmínkami stanovenými studijním plánem, nerespektoval podmíněnost,​ návaznost a volitelnost předmětů.
 +  - O zrušení registrace předmětu může student písemně požádat děkana nejpozději před zahájením výuky předmětu v semestru v případě, že mu závažné zdravotní důvody znemožňují studium registrovaného předmětu.
 +  - Pokud by v důsledku zrušení registrace předmětů podle odstavců 7 a 8 klesl počet získatelných kreditů v akademickém roce pod stanovený limit, je student povinen registrovat si za zrušený předmět jiný předmět tak, aby byly splněny podmínky odstavce 4.
 +  - Registraci předmětů a případné změny v registrovaných předmětech organizuje příslušné studijní oddělení.
 +  - Registrace předmětů je považována za uzavřenou, pokud je na příslušné studijní oddělení doručen ve stanoveném termínu tištěný výstup ze studijního informačního systému - Zápisový list - část B/Přehled o registrovaných předmětech pro příslušný akademický rok, verifikovaný studentem nebo zmocněncem,​ který své zmocnění k zastoupení prokazuje písemnou plnou mocí. Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. V téže věci může být zvolen současně pouze jeden zmocněnec. V případě výhradně elektronické registrace předmětů se tištěný výstup nevyžaduje.
 +  - Bližší podmínky k registraci předmětů mohou stanovit vnitřní normy fakult. ​
pruvodce/registracepredmetu.txt · Poslední úprava: 2018/05/30 20:07 autor: mal0127