Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pruvodce:registracepredmetu

Registrace předmětů

 1. Formu a termíny registrace předmětů do příslušného akademického roku nebo do příslušného semestru stanoví děkan.
 2. Kreditní systém studia umožňuje studentovi volit si svťtj osobní studijní plán tak, aby samostatně rozhodl o své studijní zátěži , ovlivnil rozsah a tempo studia, lépe prohloubil znalosti v dané oblasti studia, případně rozšířil svou specializaci.
 3. Standardní tempo studia, které umožní řádné absolvování příslušného studijního programu ve standardní době studia, předpokládá registraci předmětů v celkovém kreditním ohodnocení 60 kreditů za akademický rok.
 4. Student si při registraci do příslušného akademického roku nebo do příslušného semestru registruje do studijního infonnačního systému předměty podle studijního plánu příslušného studijního programu a formy studia tak, aby:
  1. v akademickém roce mohl úspěšným absolvováním registrovaných předmětů nebo jejich uznáním podle čl. 18 odst. I za předchozí studium získat minimálně 40 kreditů,
  2. splnil náležitosti stanovené pro opakovanou registraci předmětu v souladu s čl. 16, 13 Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě
  3. v absolventském ročníku splnil úspesnym absolvováním registrovaných předmětů podmínky uvedené v čl. ll odst. 4 písm. a) a b).
 5. Student je povinen registrovat předměty tak, aby dodržel strukturu předmětů danou akreditovaným studijním programem, aby vyhověl podmínkám podmíněnosti, návaznosti a volitelnosti předmětů z hlediska jejich charakteru a zároveň aby dodržel maximální dobu studia podle čl. 4 odst. 7.
 6. Děkan může svým rozhodnutím stanovit maximální výši součtu kreditního ohodnocení předmětů, které si student může registrovat v jednom akademickém roce. Zároveň v individuálních případech na základě písemné žádosti studenta může tuto hranici zvýšit.
 7. Registrace předmětu může být studentovi zrušena rozhodnutím děkana nejpozději před zahájerúm výuky v semestru v těchto případech:
  1. vedoucí ústavu, katedry, institutu nebo jiného pracoviště děkanovi písemně oznámí, že ze závažných důvodů není možné výuku daného předmětu v příslušném akademickém roce nebo příslušném semestru zabezpečit;
  2. pokud je po skončení registrace předmětů počet studentů, kteří mají předmět registrovaný, nižší než předem stanovená hodnota;
  3. student si zaregistroval předmět v rozporu s podmínkami stanovenými studijním plánem, nerespektoval podmíněnost, návaznost a volitelnost předmětů.
 8. O zrušení registrace předmětu může student písemně požádat děkana nejpozději před zahájením výuky předmětu v semestru v případě, že mu závažné zdravotní důvody znemožňují studium registrovaného předmětu.
 9. Pokud by v důsledku zrušení registrace předmětů podle odstavců 7 a 8 klesl počet získatelných kreditů v akademickém roce pod stanovený limit, je student povinen registrovat si za zrušený předmět jiný předmět tak, aby byly splněny podmínky odstavce 4.
 10. Registraci předmětů a případné změny v registrovaných předmětech organizuje příslušné studijní oddělení.
 11. Registrace předmětů je považována za uzavřenou, pokud je na příslušné studijní oddělení doručen ve stanoveném termínu tištěný výstup ze studijního informačního systému - Zápisový list - část B/Přehled o registrovaných předmětech pro příslušný akademický rok, verifikovaný studentem nebo zmocněncem, který své zmocnění k zastoupení prokazuje písemnou plnou mocí. Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. V téže věci může být zvolen současně pouze jeden zmocněnec. V případě výhradně elektronické registrace předmětů se tištěný výstup nevyžaduje.
 12. Bližší podmínky k registraci předmětů mohou stanovit vnitřní normy fakult.
pruvodce/registracepredmetu.txt · Poslední úprava: 2018/05/30 20:07 autor: mal0127