Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pruvodce:rady:pojmy

Základní pojmy

Akademický rok

Akademický rok trvá 12 měsíců a je rozdělen na dva semestry – zimní a letní. Semestr se skládá z období výuky, zkouškového období a období prázdnin. Přesné časové rozvržení si zjistíte v harmonogramu daného akademického roku.
Harmonogram OPF SU Karviná


CRO - Centrální Registr Osob

Centální registr osob je na fakultě využíván k přihlášení do všech Informačních systému.
Více informací k CRO
Návod pro vytvoření CRO identity


Forma studia

Forma studia určuje průběh studia. Nejčastější je prezenční forma, kdy se studium (přednášky, semináře, apod.) uskutečňuje v prostorách fakulty a je očekávána fyzická přítomnost studenta ve výuce. U kombinované formy je studium soustředěno do bloků.


Imatrikulace

Imatrikulace je slavnostní ceremoniál, při němž student obdrží imatrikulační list. Slibem, že bude plnit studijní povinnosti při respektování morálního závazku vůči univerzitě, jejímu řádu a rozhodnutí akademických funkcionářů a že bude akademickou obec ve studiu i osobním životě reprezentovat a je slavnostně přijímán do akademické obce univerzity. U této příležitosti je nutné společenské oblečení.


Konzultace

Jedná se o účinnou formu individuální výuky, tzv. diskuse studenta s vyučujícím, která umožňuje vysvětlení těžších kapitol učiva nebo problémů odborné práce studentů. Termíny možných konzultací se dozvíte při přednášce nebo jsou vyvěšeny na dveřích kabinetu daného vyučujícího.


Kredity

Pro postup do dalšího akademického roku musíte mít splněno min. 40 kreditů. Pokud by vám chyběl jenom 1 kredit, tak je to důvod pro ukončení studia.

Student studuje vybraný obor podle schváleného studijního plánu, ve kterém jsou uvedeny předměty. Předmětům jsou přiřazovány kredity (tj. „jednotky“ vyjadřující význam daného předmětu pro studijní obor a míru studijní zátěže studenta). Každému předmětu je proto přiřazen určitý počet kreditů, které student získá, jakmile příslušný předmět absolvuje, tj. vykoná zkoušku, nebo zápočet. Každý student si musí v IS/STAG sám pohlídat zápis absolvované známky popř. zápočtu. Pokud Vám budou chybět kredity a vy nebudete mít zapsánu známku v tomto systému, riskujete tím vyloučení ze studia. Protože nejsou k dispozici fyzické indexy, je to jediný způsob kontroly Vašeho studia.

Je potřeba získat v bakalářském studiu 180 kreditů pro připuštění k závěrečné zkoušce.


Osobní číslo

Osobní číslo je přiděleno studentovi dnem zápisu ke studiu, je platné po celou dobu studia a slouží k identifikaci studenta. Návod na zjištění identifikačního čísla je k dispozici na webových stránkách fakulty v záložce Studenti.


Promoce

Slavnostní zakončení bakalářského, navazujícího magisterského nebo doktorského studia na VŠ spojené s předáním diplomu a dodatku k diplomu o ukončení studia a přiznání VŠ titulu bakalář, inženýr nebo doktor absolventovi.


Přednáška

Přednáška je jednou ze základních forem výuky na VŠ, systematická návštěva přednášek poskytne základní představu o obsahu a souvislostech předmětu, o jeho nárocích a úskalích. Jednoznačně přispívá k úspěšnému zvládnutí předmětu.


Rozvrh

Od akademického roku 2017/2018 si budete v souladu se studijním plánem v oboru sestavovat rozvrh sami na portále IS/STAG.
Předměty jsou rozděleny podle jejich statusu na:

  • Povinné neboli A předměty - Tyto předměty si musíte zapsat v příslušném akademickém roce a vyžaduje se jejich splnění pro postup do dalšího ročníku.
  • Povinné volitelné neboli B předměty - Předměty tohoto statusu nejsou vyžadovány k postupu do dalšího ročníku ale je vyžadováno dosažení určité počtu kreditů. Například tomu tak je v Anglickém jazyce nebo Německém jazyce, kdy je potřeba dosáhnout v jednom nebo kombinací obou minimálně 10 kreditů.
  • Volitelné neboli C předměty - Tento typ předmětu není vyžadován pro postup do dalšího ročníku ani není potřeba u předmětu splnit určitý počet kreditů. Zde je potřeba splnit vyžadovaný počet kreditů, který je rozličný podle studijního oboru. Všechny předměty se statusem C naleznete zde

Semestr

Akademický rok je rozdělen na 2 semestry - Zimní a Letní. Semestr se skládá z období výuky, zkoušek, prázdnin a odborných praxí. Časové rozvržení těchto období je dáno harmonogramem výuky pro akademický rok.
Harmonogram OPF SU Karviná


Seminář (cvičení)

Seminář je povinná základní forma výuky, kde se za aktivní účasti studentů aplikuje odpřednášená část předmětu, prohlubují se vědomosti studentů. Počet účastí povinných seminářů předepisuje schválený sylabus předmětu (viz IS/STAG).


Studijní plán

Obsahuje seznam předmětů studijních programů a oborů dle jednotlivých ročníků, počet hodin výuky a členění na předměty povinné, povinně volitelné a volitelné, který v určité skladbě musíte absolvovat.


Sylabus předmětu

Sylabus předmětu neboli také akreditační materiál obsahuje přehled studijních povinností studenta k ukončení předmětu, ve formě přednášek, seminářů, vyhotovení seminárních prací aj. Ze sylabu se dozvíte kdo je vyučující daného předmětu, co se budete učit, jaká je doporučená literatura aj. Všechny studijní plány i sylaby předmětů jsou dostupné v STAG nebo na webové stránce ects.slu.cz.


Zápis do ročníku

Probíhá na počátku každého akademického roku. Student si až po zápisu do ročníku může nechat potvrdit předem vytištěný formulář potřebných potvrzení (o docházce do školy, slevy, apod.). Zapsán do vyššího ročníku může být pouze student, který má splněné všechny náležitosti stanovené studijním plánem.


Zápočet

Jeden ze způsobů ukončení předmětu na VŠ. Hodnotí se pouze splnil/nesplnil.


Zkouška

Jedná se o způsob ukončení předmětu. Je klasifikována známkami (písmeny A-F, přičemž F znamená „neprospěl“). Může být písemná, ústní, popř. jejich kombinace (podrobnosti v sylabu předmětu). Každý předmět je možno si zapsat dvakrát. V případě, že má student předmět zapsán opakovaně (podruhé) a opětovně nevykonal zkoušku, může požádat děkana o povolení mimořádného termínu zkoušky (snažte se této možnosti předcházet).


Zkouškové období

Každý semestr je zakončen zkouškovým obdobím, které bývá v zimním semestru kratší. Proto nenechávejte vše na poslední chvíli, mohlo by se stát, že poslední termíny budou plně obsazené a na zkoušku se nedostanete nebo nebudete mít dostatek času se připravit. Proto si rozplánujte přípravu na zkouškové období a zjistěte si včas podmínky splnění každého zapsaného předmětu.

pruvodce/rady/pojmy.txt · Poslední úprava: 2018/01/31 16:42 autor: mal0127