Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pruvodce:fakulta:vedeni

Vedení fakulty

Členové

Děkan:prof. Ing. Daniel STAVÁREK, Ph.D.
Proděkan pro vědu a výzkum, statutární zástupce děkana:doc. Mgr. Ing. Michal TVRDOŇ, Ph.D.
Proděkan pro zahraniční styky:RNDr. Ing. Roman ŠPERKA, Ph.D.
Proděkan pro studijní a sociální záležitosti:Doc. Mgr. Petr SUCHÁNEK, Ph.D.
Proděkan pro rozvoj a vnější vztahy:doc. Ing. Marian LEBIEDZIK, Ph.D.
Předseda Akademického senátu fakulty:Ing. Ivana KOŠTUŘÍKOVÁ, Ph.D.
Tajemník:Ing. Miroslava ŠROMKOVÁ

Pokud potřebujete další informace o vedení naší fakulty (kde mají kancelář, mail, telefon, úřední hodiny, apod.), opět není nic jednoduššího než navštívit webové stránky fakulty: www.opf.slu.cz.

Děkan
Děkan stojí v čele fakulty, jedná a rozhoduje ve věcech fakulty. Děkana volí akademický senát fakulty a jmenuje rektor univerzity.

Proděkan
Proděkan zastupuje děkana na stanovených úsecích činnosti fakulty, je jmenován děkanem se souhlasem akademického senátu fakulty.

Tajemník
Tajemník řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty v rozsahu stanoveném opatřením děkana.Další důležité orgány fakulty

Akademický senát
Akademický senát je samosprávným orgánem fakulty. Senát rozhoduje o všech podstatných fakultních záležitostech. Mezi jeho hlavní pravomoci patří právo navrhovat jmenování a odvolávat děkana, schvalovat vnitřní předpisy fakulty a rozdělení finančních prostředků fakulty.
Dozvědět se více?

Vědecká rada
Ve vědecké radě jsou zastoupeni významní představitelé oboru, v němž fakulta uskutečňuje vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost. Je samostatný orgán, který zejména projednává dlouhodobý záměr fakulty, schvaluje studijní programy apod.
Více o Vědecké radě

Disciplinární komise
Disciplinární komise projednává disciplinární přestupky studentů zapsaných na fakultě a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi. Její postavení, počet členů a jejich funkční období upravuje disciplinární řád. Jedná se o vnitřní předpis fakulty a studentům je k dispozici na webových stránkách fakulty.

Složení Disciplinární komise SU v Opavě:
Předseda: Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D.

Členové:
- RNDr. Vladimír Sedlář, CSc.
- Mgr. Vojtěch Pravec
- Mgr. Jan Tesarčík

pruvodce/fakulta/vedeni.txt · Poslední úprava: 2018/02/28 10:50 autor: mal0127